Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu Ve İrtibat İlişkisi :

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgileri, özlük bilgileri, hukuki işlem bilgileri, müşteri işlem bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, görsel ve işitsel kayıt bilgileri, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileri, biyometrik veri bilgileri ve banka hesap bilgilerine ilişkin verileriniz veri sorumlusu Güzelpınar Kaynak Suyu Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir. 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: 

Acil durum, başvuru, iş akdi, yan haklar ve menfaat, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçleri ve analiz çalışmalarının, lojistik faaliyetlerin, mal/hizmet satın alım ve satış, satış sonrası destek, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin, eğitim ve  yönetim faaliyetlerinin,  görevlendirme, finans, muhasebe ve işlerinin, risk yönetimi ve sözleşme süreçlerinin ve faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi; talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, organizasyon ve etkinlik yönetimi, ücret politikasının yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler, reklam, kampanya ve promosyon, görevlendirme ve denetim/etik süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliği temini, yetkili makamlar için iç denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla alınıp, KVKK’ya ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen sürelere uygun olarak fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Alınan kişisel veriler Güzelpınar Kaynak Suyu Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tarafından başta KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuatlara uygun bir şekilde korunmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.guzelpinar.com adresinden kişisel verilerin sahibi ilgili kişiler olarak ulaşabilirsiniz. 

 

 1. Kişisel verilerin aktarılması :

Kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun ve KVKK’nın ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak ; Güzelpınar Kaynak Suyu San. Tic. Ltd. Şti. faaliyetlerini yürütebilmek, veri sahipleri ile müşteriler arasında iş ilişkilerini sağlamak ve/veya bu yönde görüşmeler yapmak, fırsatlar sunmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla ; iş birliği yaptığı çözüm ortaklarıyla, hissedarlarıyla, anlaşmalı olduğu bankalarla, iş seyahati hallerinde ulaşım firmalarıyla, denetim şirketleriyle, faaliyetleri gereği hizmet sunduğu müşteriler, pazarlamacılar, tedarikçilerle, ilgili kurum ve kuruluşlarla, mevzuat gereği hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.

4.Kişisel Verilerin Toplanmasında Yöntem Ve Hukuki Sebep :

Kişisel veriler ; Güzelpınar Kaynak Suyu San. Tic. Ltd. Şti. tarafından  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak; başvuru formları, e-mail, internet sitesi üzerinden yazılı veya sözlü veri aktarımı ile, telefonla ve elektronik haberleşme kanalları ile toplanmaktadır. Bu hususta kişisel verileriniz yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenme amaçları ile sınırlı olarak ilgili kişinin haklarının ve menfaatlerinin korunması, iş ilişkisinin kurulması amacıyla size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için KVKK madde 4/2’de belirtilen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK madde 5/2’de belirtilen durumlarda açık rızaya gerek olmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Güzelpınar Kaynak Suyu San. Tic. Ltd. Şti. faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla kişisel verileriniz 4857 Sayılı İş  Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ,ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere dayanılarak alınmaktadır. Bunun yanı sıra önceden çalışmış, çalışmaya devam eden olarak görev alan personellere ait kişisel veriler ; İş-Kur, online iş başvuru portallari, iş başvuru formları vasıtası ile elde edilmektedir. 

5.İlgili Kişinin Hakları : 

Veri sahipleri Güzelpınar Kaynak Suyu San. Tic. Ltd. Şti.’ne Noter vasıtasıyla yapacağı taleple kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aşağıda sayılan hakları kullanabilir :

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,    
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinin silinmesini ve yok edilmesini isteme,
 • Yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

Bu kapsamda iletilen talepler Güzelpınar Kaynak Suyu San. Tic. Ltd. Şti. tarafından en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde Güzelpınar Kaynak Suyu San. Tic. Ltd. Şti. tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan tahsil edilir. 

 

6.İletişim Yöntemleri : 

6698 Sayılı Kanun Kapsamında görüş ve sorularınızla ilgili tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. 

Telefon : (0212) 594 24 01 

E- Mail  : ik@gulzepinar.com

Adres    : Sultançiftliği Cebeci Mah. 2605 Sok. No:28 / D Sultangazi / İstanbul 

Haberler

Kurumsal kısmından bizi tanıyabilirsiniz
Her Ay İçin Bir Fırsat Sizlerle Uzun Başlık Giriş
Yeni Web Sayfamız Yayında
www.guzelpinar.com Tüm Haklari Saklidir.